Наши врачи

Др. Афаг Алескерова

Педиатр-гепатолог

Оп. Др. Айнура Азизова

Детский хирург

Др. Арзу Аййубова

Эндокринолог

Др. Афаг Гахраманова

Кардиолог

Др. Афет Ибрагимли

Педиатр

Др. Зарифа Гаджибейли

Невропатолог

Опер. Др. Айгюн Салимова

Урогинеколог

Др. Анна Гурбанова

Гематолог

Др. Тюркян Эфендиева

Офтальмолог

К. М. Н. Оп. Др. Тогрул Омаров

Детский Хирург

Др. Санан Аширов

Травматолог-ортопед

Др. Сара Бабаева

Диетолог

Др. Шахин Манафов

Анестезиолог

Др. Расим Магеррамов

Инвазивный Кардиолог

Др. Рамин Багиров

Гастроэнтеролог-эндоскопист

Проф. Др. Ализамин Садыгов

Пульмонолог

К. М. Н. Др. Гюльнара Агаева

Гепатолог

Др. Гюльнара Исмаилова

Нейрофизиолог

Др. Гюнай Агазаде

Радиолог

Др. Жаля Гараева

Невролог, специалист по ЭЭГ

Др. Метанет Мурсалова

Косметолог

Др. Намиг Исмаилов

Уролог-андролог

Др. Джаван Хубанов

Общий хирург, Проктолог

Др. Самира Гусейнова

Хирург-гинеколог

Др. Арзу Гусейнова

Гастроэнтеролог-гепатолог

Др. Ульвия Мусазаде

Стоматолог

Др. Севиндж Гамидова

Невролог, специалист по головной боли

Др. Туран Мусаева

Невролог, специалист ЭМГ

Др. Нармин Алиева

Стоматолог

Др. Джавид Мурадов

Радиолог

Др. Мезахир Музаффаров

Детский хирург